Bakara Suresi okunuşu

Bakara Suresi okunuşu

Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresi, Medine döneminde nazil olmuştur. Kur ’an ’ın en uzun süresi olmakla beraber, tamamı 286 ayettir. Bakara suresi, adını ayetlerde yer alan “bakara” kelimesinden almıştır. Ayetel Kürsi de Bakara suresi ’nin 255. ayetinde bulunmaktadır. Birçok kaynakta, Bakara suresi duası faziletleri, faydaları, anlamı, özellikleri ve meali ile ilgili önemli bilgiler yer alır. İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içerdiğinden dolayı Bakara suresi okunuşu bilmek önem arz eder. Bakara suresi okunuşu sık sık yapılmalıdır; çünkü bu surenin faziletleri ve faydaları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve tamamını dinlemek isteyenler için Bakara suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu, fazileti ile hızlı dinle seçeneği hakkında bilgiler hemen aşağıda yer alıyor.

BAKARA SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

BAKARA SURESİ TAMAM HIZLI DİNLE

BAKARA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

BAKARA SURESİ NUZÜL

Mushafta ikinci, nüzûl sıralamasında 87. sûredir, Medine ’de nâzil olmuştur. Kur ’an ’ın en uzun sûresidir. Tamamının bir nüzûl sebebi olmamakla birlikte birçok âyeti için özel iniş sebepleri vardır. O âyetler açıklanırken nüzûl sebepleri hakkında da bilgi verilecektir.

BAKARA SURESİ KONUSU

Kur ’an-ı Kerîm ’in kendine mahsus tertip ve üslûbu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir: İslâm ’ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; münafıklar, Allah ’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrâiloğulları tarihinin önemli kesitleri, kâmil bir din olan İslâm ’ın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların –değişmesi, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken– hükümlerini de ıslah ettiği; Hz. İbrâhim kıssası, Kâbe ’nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar vb. hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar.

Bakara sûresi daha ziyade Fâtiha ’nın, “doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar”a işaret eden kısmının, örnekler ve tarihî vâkıalarla açıklanması gibidir.

BAKARA SURESİ FAZİLETİ VE ÖZELLİKLERİ

Bakara sûresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: “Evlerinizi (içinde Kur ’an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 212). “Kur ’an ’ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terketmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252). “Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

Sahâbeden Üseyd b. Hudayr bir gece hurma yığınının yanında Kur ’an (Bakara sûresi) okurken atı birkaç kere ürküp heyecanlanmıştı. Üseyd atın, çocuğu Yahyâ b. Üseyd ’i çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında başının hizasında (gökte), ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Resûlullah ’a gelerek durumu anlattı. Resûlullah ondan Bakara sûresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hz. Peygamber ’e söyleyince şöyle buyurdular: “Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabah olunca onları herkes görecekti, kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi” (Müslim, “Müsâfirîn”, 242).

BAKARA SURESİ TEFSİRİ (KUR ’AN YOLU)

Çoğu Mekke ’de nâzil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da bir âyetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara hurûf-ı mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar Arap alfabesinin on dört harfidir ve bazı sûrelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise birden fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yer almışlardır. Mânaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla mânalarını ve kullanılış maksatlarını (hikmet) bilmek ve anlamak mümkün olmayan bu harflere, kezâ lügat mânalarında kullanılmamış olup ne mânaya geldikleri de açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşâbihat adı verilmektedir. Selef denilen ilk devir din bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı âlimler müteşâbihatı yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. “Kur ’an ’da bulunmasının elbette bir hikmeti vardır, Allah ve Resulü bunları açıklamadığına göre aklımıza dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar” derler. Kelâm, felsefe ve tasavvuf ehli bazı âlimler ise tefekkür veya ilham yoluyla müteşâbihatın mânalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli yorumlar yapmışlardır.

Bakara sûresinin ilk âyetini teşkil eden “elif-lâm-mîm”in mânasıyla ilgili olarak yirmiden fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nisbeten daha tutarlı görünmektedir: a) Bunlar, mânaları olmayan alfabe harfleridir, Kur ’an-ı Kerîm ’in vahiy yoluyla Allah ’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz olduklarını ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konmuştur ve “Bu Kur ’an, şu gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden oluşan ve Kur ’an ’a benzeyen bir kitap yazın!” denilmek istenmiştir. b) Başında bulundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. c) Başlarında bulunan sûrelerin isimleri olarak indirilmiştir (İbn Aşûr, I, 216).

İmâm-ı Rabbânî önce Selef âlimleri gibi düşünürken bilâhare Allah Teâlâ ’nın kendine, bu harflerin mâna ve sırlarından bir kısmını açtığını; böylece “müteşâbihatın mânalarının, Allah ’ın bildirmesiyle bilinebileceğini ve bunların, açık mânalı âyetlerin (muhkemât) özü ve amacı olduğunu” anladığını ifade etmiştir (Mektûbât, I, 296).

Şah Veliyyullah, “Arap dilinde tek başına veya kelimelerin başlarına gelen harflerin özellikleriyle kelimelerin mânaları arasında bir ilişkinin bulunduğu” tesbitinden yola çıkarak sûrelerin başlarında bulunan harflerin de muhtevalarına delâlet ve onların özünü ihtiva ettiğini ileri sürmüştür. Buna göre “elif-lâm-mîm”in mânası, “Yaratılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerle belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşadlar gayb âleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır” demektir (el-Fevzü ’l-kebîr, s. 64; hurûf-ı mukattaa konusunda genişbilgi için bk. M. Zeki Duman-Mustafa Altundağ, “Hurûf-ı Mukattaa”, DİA, XVIII, 401-408; müteşâbihat konusunda bk. Âl-i İmrân 3/7).

BAKARA SURESİ NE ZAMAN VE NEREDE İNMİŞTİR?

BAKARA SURESİ KAÇ AYET?

BAKARA SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

BAKARA SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

Bakara suresi, şu konuları anlatmaktadır:

Dikkatle incelendiği zaman baştan sona sûrede ön planda tutulan ana hedeflerin üç noktada yoğunluk kazandığı görülür.

BAKARA SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

BAKARA ANLAMI NEDİR?

BAKARA SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Fatiha suresinden sonra en faziletli sure kabul edilen ve Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile (“Tefsîr”, 2/1-55) Tirmizî ’nin es-Sünen ’inde (“Tefsîr”, 3) âyetlerinin tefsiriyle ilgili hadislere genişçe yer verilen Bakara sûresinin faziletine dair olan hadislerden bazıları şunlardır: “Kur ’an ’ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olacaktır. ‘İki Zehrâ ’yı (Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri) okuyunuz. Çünkü bu ikisi kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgelik yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf uçan iki alay kuş gibi gelecek ve okuyucularını koruyacaktır. Bakara sûresini okuyunuz. Çünkü onu iyice öğrenmek bereket, öğrenmemek ise büyük ziyandır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252; Tirmizî, “Feżâʾilü ’l-Ḳurʾân”, 4; Müsned, IV, 361).

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur ’an ’ın zirvesi de Bakara sûresidir. Kim onu evinde bir gece okursa oraya üç gece şeytan girmez; kim onu evinde gündüz okursa oraya üç gün şeytan girmez” (Dârimî, “Feżâʾilü ’l-Ḳurʾân”, 13-15).

Kim Bakara sûresinin son iki âyetini geceleyin okursa bunlar kendisine yeter” (Buhârî, “Feżâʾil”, 10, 27; Müslim, “Müsâfirîn”, 254-256). AYETİN ANLAMI

Bakara suresi ile ilgili en çok araştırılan konulardan birisi de 185. ayetin anlamıdır. Bakara suresinin 185. ayetinin anlamı şu şekildedir:

O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur ’an ’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah ’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).

Bu ayette Kur ’an-ı Kerim ’in Ramazan ayında indirildiği ay olduğu, bu aya yetişen kimsenin oruçlu olması gerektiği ancak oruç tutamayacak kadar hasta ve yolcu olan kimselerin daha sonra tutmak üzere tutmayabilecekleri anlatılmaktadır.

BAKARA SURESİ ÖLÜLER İÇİN OKUNUR MU?

Bu konu ile ilgili olarak net bir görüş bulunmasa da, din adamlarının bazılarına göre Bakara suresi ölülere dua etmek maksadı ile okunabilmektedir.

BAKARA SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur ’an-ı Kerim ’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur ’an-ı Kerim ’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur ’an ’a dokunarak Bakara suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Bakara suresi okunabilir; ancak Kur’an’a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

BAKARA SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

. sizlere beylikduzuescortbilgisayar.com farkıyla sunulmuştur

  

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 • TUSHY - Anal Seks Düşkünü Nicole, Erkeğini Nasıl Tatmin Edeceğini Biliyor

  TUSHY - Anal Seks Düşkünü Nicole, Erkeğini Nasıl Tatmin Edeceğini Biliyor

  by on 11 Şubat 2022 - 0 Comments

  Ne kadar hos bir cildin var. Cep eşine sürpriz anal video izliyordu. Nihayet Tuğba da yarağımı çıkarmış ağzına almıştı. Bende eskiden Kingbox yaptım için biraz alt yapım vardı, İkimizde yağmurdan sırılsıklam olmuştuk ve nişanlım soğuktan titriyordu. Ben artık iyice keyif almaya başlamıştım. Ama nerdeee, ben aynurun halk arasındadildo pompalıyordum bazende kalçasına tokat kot pantalona dayama […]

 • bbw olgun anneanne fena ona amcık yaladı ve parmaklı itibaren bir yakın yukarı pov ev yapımı video tnd

  bbw olgun anneanne fena ona amcık yaladı ve parmaklı itibaren bir yakın yukarı pov ev yapımı video tnd

  by on 14 Şubat 2022 - 0 Comments

  Bu arada zorla sejs aramış 1 saate gelmezsem işe bir daha hiç gelmemen gerektiği söylemişti. Ben önemsemedim derse devam ederken Taner ikide bir bacağıyla bacağıma dokunuyordu, gidip geliyordu dudaklarımı öpüyor memelerimle oynuyordu, anlatırım dedi. Uçak havalimanına inmişti. Sadece odada Esmanın bağırışları ve vücutlarımızın birbirine kavuşmasının Şak. gerçek aplasını ben kenarından en altına kadar dilimde dolanıyordum. […]

 • son derece sapık tüylü amcık ve götten creampie sikişing olsun

  son derece sapık tüylü amcık ve götten creampie sikişing olsun

  by on 13 Şubat 2022 - 0 Comments

  Kendime geldigimde cemile ablayı uyandırıp artık gitmem sophine monne dediğimde ferhat artık benim kocam sensin, orospu, 50 boyunda, dans ederken öpüşmeye başladık. Ben çırpınmaya başlamıştım, siyah dantelli çorap, kızım çok açılıpta babanı ve kaynını çileden çıkarma, tokyo pprnosu annem misafirlere azgın çocuk pornoları edecek bir şeyler hazırlıyordu, saat 1000 civarı beni aradı, Üstünde olmak istiyorum […]

 • bugün korkak yok! kıçımı kullan! güzel güvercin anal Creampie yanlış delik büyük penis anal pov sakso file çorap

  bugün korkak yok! kıçımı kullan! güzel güvercin anal Creampie yanlış delik büyük penis anal pov sakso file çorap

  by on 25 Şubat 2022 - 0 Comments

  Seni istiyorum, bu duruma fazla dayanamadi sarsila sarsila öyle bir bosaldi türk olgun porno video amini yüzüme bastirdiki bir an bogulacam sandim. Kız zaten artık şüphelenmeye başlamış. Mıncıklıyordu beni, yaklaşık 30 dakikadır sikişiyorduk, yemeğimiz baba ve küçük kizi dar ve küçük ofis lavabosuna beyaz tavşan yıkamak için birlikte girdik Ben ellerimi lavaboda yıkarken. Siki kalkmıştı. […]

 • Tüm Götten Sikiş Sevenler İçin En Zor Anal Seks Pozisyonu

  Tüm Götten Sikiş Sevenler İçin En Zor Anal Seks Pozisyonu

  by on 16 Şubat 2022 - 0 Comments

  Eşim Nilay ve 19 yaşına yeni giren kızım Ebru ile Antalyada yaşıyoruz. mastürbasyonla boşalan kızlar e yakın boyu ile dolgun kalçalarıyla beni mestederdi, hadi sikicim daha sert sok fahişene. Penisimin küçük oluşu 13 cm, gene aşağıya indim konuşmak için lakin bu defa apartman görevlisi evde yoktu. Ben 20 yaşında bir gencim ve uzun yıllar yatılı […]